Säännöt

RHRA – Riihimäen Hot Rod Association

Yhdistyksen uudet säännöt on vahvistettu syyskokouksessa 20.10.2010.

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Riihimäen Hot Rod Association ry. ja sen kotipaikka on Riihimäki.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on
– edistää ja tehdä tunnetuksi harrasteajoneuvoja/hot rod -harrastusta,
– ylläpitää yhteyttä harrastajien välillä ja tutustuttaa heitä toisiinsa,
– välittää tietoa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

– järjestää tapaamisia, cruisingeja, näyttelyitä, kilpailuita ja retkiä,
– ylläpitää Internet-sivustoa ja postituslistaa,
– voi osallistua alan näyttelyihin ja tapahtumiin sekä välittää jäsenilleen
auton tai moottoripyörän osia, tarvikkeita ja alaan liittyviä julkaisuja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan

– ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
– järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia,
– omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistyksen johtokunta hyväksyy varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksuja.

6 § Johtokunta

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu vuosittain syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) varsinaista jäsentä. Johtokunta valitsee varapuheenjohtajan ja sihteerin. Johtokunta voi lisäksi nimittää tarvittavat muut toimihenkilöt sekä asettaa toimikuntia.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänes-tykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä johtokunnan tekemä vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle ennen helmikuun ensimmäistä (1.2.) päivää. Tilintarkastajan tulee antaa johtokunnalle kirjallinen, yhdistyksen kokoukselle osoitettu tilintarkastuskertomus ennen maaliskuun ensimmäistä (1.3.) päivää.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous on maalis-toukokuussa ja syyskokous on loka-joulukuussa, johtokunnan määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella viisitoista (15) vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniapu-heenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni ja lisäksi mahdollisuus käyttää yhden jäsenen puolesta äänioikeutta valtakirjalla. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut enemmistö annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen Internet-sivustolla julkaistavalla kokouskutsulla tai sähköpostiviestillä.

11§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa (maalis-toukokuu) käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. Käsitellään muut esille tulevat keskustelu- ja ilmoitusasiat
Yhdistyksen syyskokouksessa (loka-joulukuu) käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. Valitaan puheenjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet
7. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. Käsitellään muut esille tulevat keskustelu- ja ilmoitusasiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähin-tään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13 § Yhdistyslaki

Muutoin noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.